آمده چون آورده نباشد!

طالب خود مطلوب است ، اگر نجویندش نجوید و اگر آگاهش نکنند آگاه نشود

 موسی را گفتند " جاء "

محمد را گفتند " اسری "

موسی را گفتند " آُنظر إلی الجبل "

محمد را گفتند : ما به تو نگرانیم ، تو نیز همگی نگران ما شو ۱

 

پ.ن : تمهیدات/ عین القضات همدانی/ ص 20


/ 0 نظر / 4 بازدید