خسته شده ام

 نام من، نویسندۀ این کتاب "سینوهه" است و من این کتاب را برای مدح خدایان نمی نویسم زیرا از خدایان خسته شده ام . من این کتاب را برای مدح فراعنه نمی نویسم زیرا از فراعنه هم به تنگ آمده ام . من این کتاب را فقط برای خودم می نویسم، بدون این که در انتظار پاداش باشم یا این که بخواهم نام خود را در جهان باقی بگذارم .

 

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون / میکا والتاری

/ 0 نظر / 19 بازدید