مانند سیم تار

مهربانو لحن گیرایی داشت. مانند سیم تار با کوچکترین ضربه ای که به قلبش می خورد به صدا در می آمد و ارتعاش آن مدتی در هوا می پیچید. یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و دلپسندش را غمزده و رقت انگیز می کرد. 

 

چشمهایش / بزرگ علوی 

/ 0 نظر / 18 بازدید