علم است ... علم است ... علم است ...

مالی که از تو کس نستاند علم است 

حرزی که تو را به حق رساند علم است 

جز علم طلب مکن تو اندر عالم 

چیزی که تو را ز غم رهاند علم است

 

شیخ بهائی

/ 1 نظر / 29 بازدید
sajad.a.h

علم را ولش کن هیچ فایده ای نداره. خود صاحب همین شعر که شما گذاشتین هم که گفته : دیدی که بهائی چو غم از سر وا کرد از مدرسه رفت و دیر را مائوا کرد مجموع کتابهای علم درسی از هم بدرید و کاغذ حلوا کرد