محاسبات ریاضی

مری گفت : مادرت چقدر چیز می داند، این طور نیست؟

مارتا گفت : آره زنی که دوازده بچه بزرگ می کند، چیزی بیش از الفبای بچه داری یاد می گیرد. بچه ها مثل محاسبات ریاضی برای کشف مسائل به شمار می آیند. 

باغ مخفی/ فرنسیس هاجسن برنت

/ 0 نظر / 5 بازدید