بدون هیچ دغدغه ای...

آنچه گفته می شود هیچ گاه آن طور که گفته شده است شنیده نمی شود: یک بار که این نکته را باور کردیم می توانیم به آسودگی وارد گفتار شویم بی آن که کوچک ترین دغدغه ای در مورد درست شنیده شدن یا نشدن داشته باشیم. بدون هیچ دغدغه ای، جز این که گفتار خویش را هرچه نزدیک تر به زندگی نگاه داریم.

دوری از دنیا/ کریستین بوبن

/ 1 نظر / 4 بازدید
سعید.م

الان من این گفته ی طرف رو چطور باید بشنوم؟؟؟؟ آنطور که گفته که نتانم شنید!!! پس چطور اونطور که گفته بشنوم که نباید به صحیح شنیدنه گفته های دیگران مطمئن باشم؟؟؟ خوددرگیریه مضحکی دارن...