اینها را که گفتم جایی تعریف نکنی ها

-  این ها طوری از از مرحوم آقای بزرگ حرف می زنند که انگار ویکتورهوگو یا گاریبالدی بوده است ، تو اصلا می دانی که این مرحوم آقای بزرگ کی بوده است؟

- نه عمو اسدالله 

- پدر آقای بزرگ که زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه، معمار باشی بوده از پول خشت و آجر مردم به نان و آبی رسیده بود. یک روز پانصد تومان پیشکش برای ناصر الدین شاه فرستاد آنوقت ناصرالدین شاه به خودش یک لقب هفت سیلابی داده که یک باره معمار باشی شد استسقاء السلطنه و پسرش هم ،یعنی مرحوم آقای بزرگ که پول را توی سنی نقره ای به حضور ناصرالدین شاه برده بود یک لقب شش سیلابی گرفت ، مثلا استفسار الملک ... بعد که پسر پلنگ السلطنه می شود ببرالملک ، پسر ببرالملک هم شیرالدوله ... خلاصه حالا دیگر هیچکس را توی دنیا قبول ندارند ... اما اینها را که گفتم جایی تعریف نکنی ها ! 

 

دائی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد

/ 0 نظر / 5 بازدید