خدا را به سخن درآوردن .. .

ژانت می نویسد: 

جان گرایی محصول خودانگیختۀ لحظه ای است که شما برای اولین بار یاد میگیرید میان ادمی که در مقام یک دوست حرف میزند و دشمن نادیده ای که پشت او پنهان می شود، فرق بگذارید. از دیدگاه ژانت، جوامع برای آنکه کارکرد داشته باشند، به دین و اسطوره نیاز دارند. همه جوامع در همه زمانها ، پیوندها یا پیمان هایی با خداوند یا خدایان داشته اند که به گفتۀ اون ناشی از ترس ، نیاز به اخلاقیات یا نیاز به هدایت و عشق بوده است. در هر جامعه به وجود کاهنان و شمن ها نیاز است تا خدا را به سخن درآورند ، اگر خدا نتواند حرف بزند، جامعه اسطوره را کنار می گذارد . مثال های این وضعیت را می توان در شماری از جوامع ، از جمله یونان و رم یافت . هنگامی که خدایان اٌلمپ از سخن گفتن درباره نیازهای جوامع خود بازماندند، مردم به ادیان عرفانی شرقی، از قبیل کیش ایزیس و میترائیسم روی آوردند تا که سرانجام دین قدیم جای خود را به این کیش ها و سرانجام مسیحیت داد .

خدایان به شیوه های گوناگون صحبت می کنند، یکی از این شیوه ها نیایش است که ژانت عقیده داشت ، گفتگوی درونی میان فرد و روح خویش یا میان فرد و خداییست که در عصب شناسی ریشه دارد. ...

 

از درماندگی تا ظهور اسطوره / محمد حسن معافی

 

/ 0 نظر / 26 بازدید