دنبالشان می گردم ...

لذایذ متوسط که زندگی روزمره بر اساس آن ها شکل گرفته ... برای من هیچ اند... لذت باید به طوری حیرت آور عمیق باشد... بعضی مخدر ها واقعا برای من مهم اند چون با آن ها به همان لذت های شدید دست می یابم که دنبالشان می گردم 

 

میشل فوکو / مصاحبه با استفان ریگینز 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

زین شهد یک انگشت به کام تو نهم از لذت اگر مست نگردی تف کن