رشته خواهشها

 

- شما اگر زیست دو پرستوک را بسنجید، ناگزیرید بخدا خستوان باشید 

رشتۀ خواهشها در دست خداست ... 

- ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﭼﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺟﺰ ﻧﺒﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﺎﻥ، ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺰ ﻧﺒﺮﺩﮔﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺰ ﻧﺒﺮﺩﮔﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ،. ﺍﻳﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻴﺰﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻮﭘﻨﻬﺎﻭﺭ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ: بهترین چاره برای آدمیگری، خودشکی یا زن ناگرفتنست "

- نیچه و شوپنهاور و ولتر و اینگونه دانشمندان اروپایی با دروغ جنگیدند ولی به راست نرسیدند

- دانشها گفتگو از کارگاه می کنند و ما دارنده کارگاه را در پشت سر آن می بینیم 

 

ورجاوند بنیاد/احمد کسروی

/ 0 نظر / 28 بازدید