انزجاری عمیق برای خواندن

واتسون و بی. اف. اسکینر معتقد بودند که کودک، یا حیوان، در آغاز تولد همانند لوح سفید است، از نظر فیزیولوژیک توانمند، ولی از نظر رفتاری صفحه ای است خالی که تجربه بر روی آن شیارهایی را حک می کند که الگوهای آتی عملکرد را تعیین می کنند...

نظریه های واتسون و اسکینر توسط آلدوس هاکسلی در رمان ضد آرمانی "دنیای قشنگ نو" که در آن نوزادان ساخته شده با مهندسی ژنتیکی با اطمینان برای جایگاه آیندۀ خود در زندگی قالبندی می شوند، به مسخره گرفته شده اند. در ضد آرمانِ هاکسلی، نوزادانِ از ابتدا ژنتیکی، محتوم به این هستند که کارگرانی فرودست شوند، آنها وقتی چهار دست و پا به طرف کتاب ها و یا گل ها می روند، شوک اکتریکی دریافت می کنند و در نتیجه با انزجاری عمیق برای خواندن یا زیبایی طبیعی بزرگ می شوند.

 

شکل گیری حافظه / استیون رُز 

/ 0 نظر / 6 بازدید