هــر چــی ســرک می کشــم، چیــزی دســتگیرم نمیشه !

مــا بچه هــا بــرای اینکــه نیم نگاهــی تــوی حمــوم زنونــه بندازیــم، پولهامــون رو جمــع می کردیــم و از مرشــد ســیگار میخریدیــم. همیشــه بهــش اســکناس میدادیــم، چــون حســاب و کتابــش خــوب نبــود و وقــت میبــرد کــه باقــی پولمــون رو پــس بــده.

ســرش رو مینداخــت پاییــن و کلــی بــا پــول خردهــاش ور میرفــت؛ همیــن فرصــت کوتــاه بــرای مــا کافــی بــود کــه ازلای در نیمه بــاز ســرک بکشــیم تــو قســمت زنونــه. تقریبــا هیچوقــت هیچــی دیــده نمیشــد. گاهــی هــم گیــر میفتادیــم، مرشــد ســرش رو بی هــوا بلنــد می کــرد و قشــقرق راه مینداخــت. دیگــه یــادش میرفــت باقــی پولمــون رو پـس بـده، مـا هـم از تـرس اینکـه بـه بابـا ننه هامـون بگـه رفتـه بودیـم حمــوم زنونــه چشچرونــی، ســیگار بــه دســت، میزدیــم بــه چــاک.

ســیگارها رو می بردیــم پشــت ریلهــای قطــار چــس دود می کردیــم و بــرای هــم خالــی میبســتیم کــه مرشــد کــه ســرش پاییــن بــود، چــه چیزهــا کــه ندیدیــم. تقریبــا همــه زنهــای شــهرک رو بــدون اینکـه واقعـا دیـده باشـیم، لخـت توصیـف می کردیـم؛ لذتـی داشـت ســیگار کشــیدن و خالــی بســتن. 

بچه هــای دیگــه رو بیخبــرم کــه الان کجــان و چــی کاره شــدن ولــی مــن یکــی از دولتِ ســر مرشــد بــود کــه قــوه تخیلــم بــه کار افتــاد. از همــون زمــان دنیــا بــرام شــد یــه در نیمه بــاز کــه قــراره اونــورش بهشــت باشــه، ولــی هــر چــی ســرک می کشــم و از لاش نــگاه می کنــم چیــزی دســتگیرم نمیشه . 1

 

پ.ن 1 : سقط جنین/ علی رضا میر اسداللّه 

پ.ن 2 : دانلود کتاب

/ 2 نظر / 5 بازدید
مجتبی

:)) می دونید خوبیه هوس چیه ؟ اینه که کلِ ظرفیت ذهنو آزاد میکنه ، کیه که با مست شدن غمِ دنیا را فراموش نکنه (هر چند کوتاه مدت) .یاد فیلمِ "خوابم میاد" رضا عطاران افتادم ، چاشنیش همین بود ولی حرفی که می خواست بزنه چیزه دیگه ای بود ... به هر حال تکنیکِ هوشمندانه ایه به خصوص نتیجه ای که در آخرش گرفته بود زیبا بود. کتاب خوندن مثلِ سفر کردن می مونه با دنیاهای ناشناخته ای آشنا میشی که هر آن ممکنه دنیایِ ناشناخته ای را در درونت کشف کنی :)

سید سجاد علوی حجازی

با سلام واقعا از اینکه این کتاب زیبا را معرفی کردید و لینک دانلودش را گذاشتید متشکرم. حتمی بعد از پایان این کتاب که دارم میخونمش سقط جنین را مطالعه خواهم کرد. موفق باشی