خدا با آدمهای عاشق است

- حالا من یک کاری می کنم که این بچه را از تو جدا نکنند ولی آن زبان شل را چه کار می کنی ؟ نظام وظیفه پوری که تمام بشود، قرار شده لیلی را برایش شیرینی بخورند.

+ تمام بدنم از این فکر وحشتناک لرزید. حق با او بود اگر چنین چیزی پیش می آمد هیچ کاری نمی توانستم بکنم . اسدلله میرزا وقتی قیافه گرفته و مغموم مرا دید باز خنده ای کرد و گفت : مومنت ، زیاد هم دلواپس نباش ، خدا با آدمهای عاشق است 

 

دائی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد 

/ 0 نظر / 21 بازدید