باش...

در خلوت مباش و فرد باش !

 

مقالات شمس تبریزی/ شمس الدین محمد تبریزی 

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی آیت

درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر،و با تبسمی برلب، این حماقت را حکمت خداوند مینامد ، مهاتما گاندی