موقعیت انسانی ما

آیا در نظریه نسبیت انیشتین ، ممکن نیست که نسبیت زمان و مکان ، مرتبط به موقعیت انسانی ما باشد و دستگاه عصبی ما چنین نسبیتی را در جهان فیزیک خلق کرده باشد؟

 

جهان در مغز / عبدالرحمن نجل رحیم

/ 0 نظر / 5 بازدید