یاد بعضی نفرات

 

یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد

اعتصام، یوسف

حسن رشدیه

قوتم می‌بخشد

راه می‌اندازد، و اجاق کهن سرد سرایم

گرم می‌آیداز گرمی عالی دمشان

یاد بعضی نفرات

رزق روحم شده‌است.وقت هر دلتنگی

سویشان دارم دست

جراتم می‌بخشد.روشنم می‌دارد...

 

نیما یوشیج

/ 0 نظر / 27 بازدید