کودک درون

 

اگر قادر نیستید بـه دیگـران نزدیـک شـوید بدین دلیل است که هنوز نمـی دانیـد چگونـه بایـد بـه فرزنـد کوچـک درون خـود نزدیـک شوید. فرزند کوچک شـما ترسـیده و آسـیب پذیر شده است

جان  برادشا نویـسنده چنـدین کتـاب در زمینـه نگهـداری از فرزنـد درون گفتـه اسـت «هرکدام از ما تا سن بلوغ نزدیک به بیست و پنج هزار سـاعت نـوار ضـبط شـده از جانـب والدین درونمان داریم».

به نظر شما چند ساعت این نوار به شما میگوید، بسیار جذاب و فـوق العاده هستید؟ چند ساعت میگوید، خوش فکر و باهوش هستید؟ چقدر به شما میگویـد کـه خواسته هایتان دست یافتنی است و میتوانید به شخص بزرگی بدل شـوید؟ ولـی براسـتی چنـد ساعت از نوار میگوید ! نه نه! نه؟ 

 

قدرت در درون ماست / لوئیس ال هری

/ 0 نظر / 105 بازدید