دیوار زبان

لنی با جوانی که انگلیسی نمی دانست رفیق شده بود. به همین دلیل رابطه شان با هم بسیار خوب بود. اما سه ماه نگذشته بود که جوان شروع کرد مثل بلبل به انگلیسی حرف زدن و فاتحه رابطه شان خوانده شد. فورا دیوار زبان میانشان بالا رفته بود. دیوار زبان وقتی کشیده می شود که دو نفر به یک زبان حرف می زنند. آن وقت دیگر مطلقا نمی توانند حرف هم را بفهمند.پ.ن : خداحافظ گری کوپر/ رومن گاری

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهرا(بسوی کمال)

خب معلومه دیگه یه جوک بی تربیتی در این رابطه وجود داره تازه[چشمک]