دیگر اهمیتی ندارد...

انسان در بیست سالگی در مرکز جهان می رقصد، در سی سالگی میان دایره پرسه می زند. در پنجاه سالگی روی حاشیه راه می رود و از نگریستن به درون و بیرون پرهیز می کند. پس از آن ... دیگر اهمیتی ندارد. امتیاز کودکان و سالمندان ، نامرئی بودن آنهاست.

 

زن آینده / کریستین بوبن 

/ 0 نظر / 4 بازدید