روش زندگی...

- برتراندراسل در شرح حال زندگی خویش می گوید: تا آنجا که بیاد دارم، پیوسته سه احساس ساده، ولی بسیار شدید بر زندگی من حکمفرما بوده است. تمایل به عشق، تحقیق در علم و تاثر نسبت به الام و مصائب بشریت. این سه همانند تندبادهای شدیدی پیوسته بنابر تمایل خویش مرا بدین سو و بدان سو کشانیده، به ژرفای اقیانوس عمیقی از غم و غصه ام فرو برده و به کرانه یاس و نا امیدی ام انداخته اند.

- من به چند دلیل پیوسته در جستجوی عشق بوده ام، اول به خاطر آنکه عشق برای انسان نشات و سرور می آورد آنچنان که من اغلب زندگی خود را ایثار بدست آوردن چند ساعت وجود و نشاط کرده ام. دوم، من همیشه در جستجوی عشق بوده ام. زیرا عشق رنج نهایی را از بین می برد. تنهایی وحشت آوری که سردی و خاموشی آن انسان را به لرزه در می آورد و دنیا برای او تبدیل به مغاک سرد و بی روحی می کند که تنها چاره رهایی از آن توسل به عشق است. و بالاخره من همیشه پوینده راه عشق بوده ام زیرا رویاهای آسمانی شعرا و مقدسین را من در جذبه عارفانه ای که اتحاد دو انسان به خاطر عشق ایجاد می کند به چشم دیده ام. این هدفی است که پیوسته من در جستجویش بوده ام و هر چند طلب عشق ممکن است برای زندگی بشر مصلحت انگیز نباشد اما در هر حال من سرانجام به چنین حقیقتی رسیده و این نتیجه را برای عشق طلبی حاصل کرده ام.

- به همین نسبت نیز من به تحقیق در علم علاقمند بوده ام . من آرزو داشته ام که قلوب بشر را درک کنم. میل داشتم بدانم چرا ستارگان می درخشند و کوشش کرده ام بفهمم چرا به عقیده طرفداران فیثاغورث، اعداد بر تغییرات و تحولات جهان حکومت می کنند؟

- عشق و علم تا آنجایی که امکان داشت، مرا قادر ساختند تا در آسمانها به پرواز در آیم. اما پس ازاینکه بر اثر جذبۀ عشق و علم در آسمانها به پرواز در آمدم، انعکاس ناله ها و ضجه های افراد رنج دیده و مصیبت زده در قلبم طنین افکندند و مرا با آه و افسوس به زمین بازگردانید

-این ناله ها و ضجه های رنج آور عبارت بودند از : ناله های اطفالی که عفریت شوم قحطی به قلب آنها پنجه فرو کرده، حیات آنها را تهدید می کرد. شیون افراد مسن و سالخورده ای که فرزندانشان آنها را سرباز نفرت آور زندگی خود دانسته و آنان را از زندگی خود رانده بودند، همیشه آرزو داشتم که نیروهای زشتی و اهریمن را تضعیف کنم، اما از عهده این کار بر نمی آیم و خودم هم از شرارت آنها رنج می برم 

- این روش زندگی من بوده است . من این روش را شایسته زندگی دانسته ام و هرگاه عمری برایم باقی بماند به همین روش ادامه خواهم داد .

 

شرح حال برتراند راسل به قلم خودش 

دانلود کتاب

/ 1 نظر / 7 بازدید
حسن ذوالفقاری

تمایل به عشق، تحقیق در علم و تاثر نسبت به الام و مصائب بشریت. به نطرمن خیلی عالیه اینطورنیست ؟