مایه آزار

 

آقای ونتوی .... تعارف و فروتنی و ملاحظه را تا به آنجا می رساند که همیشه خود را به جای دیگران می گذاشت و بیم داشت که اگر خواست خود را پیروی کند یا حتی اگر فقط دیگران بفهمند او چه خواستی دارد مایه آزار آنان شود و او را خودخواه بپندارند . . . 

و .... دخترش ... هر بار که کلمه ای به زبان می اورد آن را با ذهن کسانی می شنید که مخاطبش بودند ، از سوء تفاهم هایی که ممکن بود آن کلمه را بیانگیزد نگران می شد و آنگاه بود که در ورای صورت بی ظرافت مردوارش چهرۀ دختری بسیاز کم رو روشن می شد ... 

 

طرف خانه سوان / مارسل پروست

/ 0 نظر / 32 بازدید