اگر بچه ای غلط کردی عاشق شدی

زن انگلیسی بک گیلاس شراب به او تعارف کرد. وقتی من در مقابل تعارف صاحبخانه گفتم که شراب نمی خورم، اسدالله میرزا اخم کرد و گفت : مومنت ، مومنت، عاشق می شوی اما شراب نمی خوری ؟ ... اگر بچه ای غلط کردی عاشق شدی، اگر بزرگی غلط می کنی شراب نمی خوری ... بگیر گیلاس را . وقتی من به ناچار گیلاس شراب را برداشتم آهسته گفت : این را هم یادت باشد که از دست یک خانم خوشگل زهر هلاهل را هم نباید رد کنی .

 

دائی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد

/ 0 نظر / 18 بازدید