Structured time

نیاز به زمان ساخت گرفته (Structured time) از نیاز به شناخته شدن سرچشمه میگیرد، که این نیز خود در نیاز انسان به " نوازش"  ریشه دارد. 

 

Thomas A. Harris

/ 1 نظر / 5 بازدید
زردالو

از کتاب وضعیت آخر یا I'm OK, You're OK ترجمع اسماعیل فصیح