منسجم عمل کردن اعصاب به هنگام انجام کارهای هنری

اگرچه دانسته های ما درباره مغز، دوران کودکی خود را می گذراند، موضوع مورد بحث در ارتباط با منسجم عمل کردن اعصاب به هنگام انجام کارهای هنری، معقول و معنی دار است. بسیاری از بیماران و همچنین هنرمندان می گویند وقتی عمیقا مشغول آفرینش کار هنری مبتکرانه هستند، در خود نوعی حالت هوشیاری توام با خوشی و سعادت و احساس نیرویی شگرف می کنند که بیان کلامی آن بسیار مشکل است.

 

هنر و تاثیرات درمانی آن / جودیت آرون رابین

/ 1 نظر / 3 بازدید
apricot

reminded me of the TED talk "on the flow" :-)