هیچ حدودی وجود ندارد

"پس چرا مرغان بیشتری اینجا نیستند. در آنجا که پیش تر از این بودم.....

 

بزرگ امید سخن او را برید و آنوقت چنین گفت : " هزاران مرغ دریایی وجود دارد ... میدانم !  تنها جوابی که میتوانم به تو بدهم اینست که فراموش مکن که تو شاید میان یک میلیون مرغ دریایی تنها کسی بودی که طرز فکر متفاوتی داشتی. ما از یک دنیا به دنیای دیگر می رفتیم که به نظر شبیه یکدیگر می آمدند. بدون اینکه بخاطر بیاوریم که از کجا آمده ایم و اهمیت بدهیم به اینکه به کجا می رویم . تنها برای آن لحظه زندگی می کردیم. می دانی ما چند مرحله از حیات طی کردیم تا فهمیدیم که در عالم به غیر از خوردن ، جنگیدن و قدرت طلبی مرغان چیزهای دیگری نیز وجود دارد. ده هزار مرحله و بعد صدها مرحلۀ دیگر را طی کردیم تا آموختیم که تکامل وجود دارد و صدها سال دیگر را باید طی کنیم تا بفهمیم که هدف ما در زندگی یافتن تکامل و سپس نشان دادن آن راه به دیگران است! ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی که در این دنیا می آموزیم برمیگزینیم. اگر هیچ نیاموزیم، دنیای بعدی نیز تاریک و پر از محدودیتها خواهد بود. ولی تو آذرباد، اینقدر سریع آموختی که مجبور نشدی از این هزاران مرحله عبور کنی و به اینجا برسی! "

"برناک این دنیا بهشت نیست  ،مگر نه ؟

برناک لبخندی زد و گفت : تو هنوز در مرجله آموختن هستی ، آذرباد

-از اینجا به بعد چه میشود؟ ما کجا خواهیم رفت ؟ آیا بهشتی وجود ندارد؟

-نه آذرباد، چنین جایی نیست.بهشت زمان و مکان نیست. بهشت به سر حد کمال رسیدن است .

- برناک پرسید : تو با سرعت زیاد پرواز میکنی ، اینطورنیست ؟ - بله من سرعت را دوست دارم

- تو وقتی به حد کمال سرعت برسی به بهشت نزدیک خواهی شد و این سرعت هزار کیلومتر در ساعت یا یک میلیون کیلومتر و یا سرعت مافوق نور نیست، زیرا تعیین حد و محدودیت یکی است و در مرحلۀ کمال محدودیت وجود ندارد. سرعت کامل یعنی رسیدن به آنجا که میخواهی، بهشت زمان و مکان نیست زیرا زمان و مکان معنی ندارد ، بهشت..."

" برای پرواز احتیاج به ایمان و اعتقاد نداری، بلکه باید پرواز را درک کنی و بیاموزی"

"کسی بالاتر را می بیند که بتواند بلندتر پرواز کند"

"هر یک از ما در واقع صورتی از مرغ حقیقت هستیم ، صورتی از آزادی مطلق"

"تنها قانون آن است که شما را به آزادی روحی برساند ، قانون دیگری وجود ندارد"

"آذرباد تنها در این را بکوش که  عشق بیاموزی"

"پیش از هز چیز باید درک کنید که مرغ حقیقت تصویری نامحدود و پایان ناپذیری است  از آزادی ....و سرتاسر کالبد  شما چیزی جز اندیشه تان نیست !"

"بله آذرباد درست است ، هیچ حدودی وجود ندارد" ۱

 

پ.ن : پرنده ای به نام آذرباد/ ریچارد باخ

/ 0 نظر / 4 بازدید