سمت ِ زمان

چنین به نظر می رسد که که اکنون با گذشته پیوسته است، از درون آن جوانه می زند و به وسیلۀ آن شکل می گیرد . و این همه نیست مگر به سبب وجود توانی به نام حافظه در ما. حافظه است که از گم شدن ِ گذشته و تبدیل آن به چیزی نادانستنی چون آینده جلوگیری می کند. از این روی، حافظه است که سمت زمان را می نمایاند.

 

شکل گیری حافظه / استیون رُز

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجتبی

زمان ترکیبی است از گذشته ،حال و اینده ،که برای رها شدن مرزهایِ بعد از آینده را به هم میریزد ... گذشته ، اسرار اینده را در خود پنهان دارد و حافظه، تنها از گذشته روایت می کند :)