شجاعت شک کردن ...

آیا جبر نامعقول تر از اختیار نیست؟

اگر لحظۀ حاصل، شامل هیچگونه انتخاب زنده و خلاق نیست و کلا به طور مکانیکی محصول ماده و حرکت لحظه قبل است، پس آن لحظه نیز محصول لحظۀ پیش از خود و آن نیز به همین روال محصول لحظه قبل از آن و ... و بدین ترتیب ما به دوران سحاب باستانی نخستین می رسیم، که در این صورت علت العلل هر حادثۀ بعد در نمایشنامۀ شکسپیر ، علت العلل هر سطر از آن و تمام آلام روحی او خواهد بود و به این ترتیب سخنان تلخ هملت و اتللو و مکبث و لیرشاه و هر کلمه و عبارتشان، بر آسمانهای دور دست، بر ازل نوشته شده اند، آنهم به وسیلۀ سحاب افسانه ای. چه ساده لوحانه ... برای قیام بر ضد این نظریه مواد کافی موجود بود و اگر برگسون1 آنقدر سریع به شهرت دست یافت برای آن بود که شجاعت شک کردن را داشت ، حال انکه همه شکاکان کورکورانه اعتقاد یافتند.2

پ.ن 1: فیلسوف و نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل 1972

پ.ن 2: ویل دورانت / داستان فلسفه 

/ 1 نظر / 4 بازدید