قدم اول همۀ کشفیات علمی

راما: متاسفانه گمانه زنی در علم مورد شماتت عدۀ زیادی از اهل علم قرار می گیرد و بدین ترتیب از اهمیت آن فرو کاسته می شود. ولی فراموش نکنیم که همین گمانه زنی ها علمی است که جهش ها و نوآوری های جدید در عرصۀ تجربه علمی را باعث می شود. مداورا می گوید : مفاهیم خیال پردازانه دربارۀ آنچه امکان به حقیقت در آمدن دارد قدم اول همۀ کشفیات علمی است. 

راما:داروین می گوید:" تلنبار کردن اطلاعات غلط از طریق روش شناسی غلط به علم صدمه می زند و جلو پیشرفت آن را برای مدتی می گیرد، ولی فرضیه های غلط آسیب چندانی نمی رسانند و کسانی که غلط بودن آن را اثبات می کنند از آن لذت می برند و در ضمن، راهی به سوی خطا بسته می شود و جاده ای به سوی حقیقت گشوده می شود" به نظر من بهترین پژوهش ها از دیالکتیک بین گمانه زنی و شک گرایی سالم ظهور می کند.

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

/ 0 نظر / 28 بازدید