شبیه / مشابه

شبیه ، مشابه را جذب می کند/  Like  attracts  like

 پ.ن : پندار / ریچارد باخ 

-----------------------------

طالب خود مطلوب است ، اگر نجویندش نجوید و اگر آگاهش نکنند آگاه نشود. 

پ.ن : تمهیدات/ عین القضات همدانی/ ص 20

/ 2 نظر / 5 بازدید
امیر

حسن زاده آملی کتابی دارد با موضوع اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور

پدرام قربانی

ی سوال دارم به نظرتون اراده ی طلب از کیه؟طالب یا مطلوب اگر طالب و مطلوب یکی هستن اراده ی واحدی دارن اگر مجزان اراده ی مجزا دارن .چون فکر میکنم شرط لازم طلب اراده ی طالبه