از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/٦/٦
The blacklist was a time of evil...no one on either side who survived it came through untouched by evil...[Looking] back on this time...it will do no good to search for villains or heroes or saints or devils because there were none; there were only victims.

Dalton Trumbo

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :