از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- ۱۳٩٥/٩/۱۸

وقتی فجایع و سفاکیهای تاریخ را می نگریم، گاهی چنین می نماید که انگیزه های معنوی و اصیل فقط بهانه ارضای امیال تخریبی بوده اند. دیگر آنکه ما معتقدیم، برای مثال، به هنگام وقوع وحشیگری ها و اعمال ظالمانه دادگاه های تفتیش عقاید مذهبی، انگیزه های معنوی در ضمیر خودآگاه جای گرفتند و موجب جلب نظرها به سوی خود شدند و انگیزه های تخریبی به گونه ای ناخوداگاه آنها را تقویت کردند. 

هردو مورد مذکور امکان پذیر است 

چرا جنگ ؟ مکاتبات انیشتین و فروید 1932

- ۱۳٩٢/۱٠/٩

ناخودآگاه هریک از ما به نامیرایی خود یقین دارد.

 

زیگموند فروید

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :