از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٤/٢٤

مــا بچه هــا بــرای اینکــه نیم نگاهــی تــوی حمــوم زنونــه بندازیــم، پولهامــون رو جمــع می کردیــم و از مرشــد ســیگار میخریدیــم. همیشــه بهــش اســکناس میدادیــم، چــون حســاب و کتابــش خــوب نبــود و وقــت میبــرد کــه باقــی پولمــون رو پــس بــده.

ســرش رو مینداخــت پاییــن و کلــی بــا پــول خردهــاش ور میرفــت؛ همیــن فرصــت کوتــاه بــرای مــا کافــی بــود کــه ازلای در نیمه بــاز ســرک بکشــیم تــو قســمت زنونــه. تقریبــا هیچوقــت هیچــی دیــده نمیشــد. گاهــی هــم گیــر میفتادیــم، مرشــد ســرش رو بی هــوا بلنــد می کــرد و قشــقرق راه مینداخــت. دیگــه یــادش میرفــت باقــی پولمــون رو پـس بـده، مـا هـم از تـرس اینکـه بـه بابـا ننه هامـون بگـه رفتـه بودیـم حمــوم زنونــه چشچرونــی، ســیگار بــه دســت، میزدیــم بــه چــاک.

ســیگارها رو می بردیــم پشــت ریلهــای قطــار چــس دود می کردیــم و بــرای هــم خالــی میبســتیم کــه مرشــد کــه ســرش پاییــن بــود، چــه چیزهــا کــه ندیدیــم. تقریبــا همــه زنهــای شــهرک رو بــدون اینکـه واقعـا دیـده باشـیم، لخـت توصیـف می کردیـم؛ لذتـی داشـت ســیگار کشــیدن و خالــی بســتن. 

بچه هــای دیگــه رو بیخبــرم کــه الان کجــان و چــی کاره شــدن ولــی مــن یکــی از دولتِ ســر مرشــد بــود کــه قــوه تخیلــم بــه کار افتــاد. از همــون زمــان دنیــا بــرام شــد یــه در نیمه بــاز کــه قــراره اونــورش بهشــت باشــه، ولــی هــر چــی ســرک می کشــم و از لاش نــگاه می کنــم چیــزی دســتگیرم نمیشه . 1

 

پ.ن 1 : سقط جنین/ علی رضا میر اسداللّه 

پ.ن 2 : دانلود کتاب

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :