از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱٢/٢٤

آشفته روح 

فشرده قلب 

افسرده چهره 

می جویی راهی برای وصال

برای پیوستن 

برای درک زیبایی

نه در رویای ِ خوابی زمستانی 

نه غرق در عرفان طوفانی 

نه زندانی در جادویِ شعر  ِ رویایی

در حرکت ِ بیداری 

در خیرگی  ِچشمان ِ آگاهی 

در سبزی ِ ذهن  ِ زیست شناسی  ِ تاریخ 

می شکافی 

پردۀ حرمت ِ یکدستی ِ ظاهر را 

می شناسی 

ذره ذره 

پاره پاره 

تکه تکۀ خویش 

نگاه می کنی 

آینه در آینه 

شکوه زیبایی

ذرات ِ شکسته در پیوند. 

 

جهان در مغز/ عبدالرحمن نجل رحیم 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :