از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٢٧

آن مرد، مرد همراهم، 

رو سوی راه کرد.

رفتیم ، راه رفتیم ... 

با کوله بارمان بر پشت،

دستینه بندمان در مشت، 

با ما شمار چند تن " از هم گسستگان"

" از راه خستگان "

بی پرسشی، 

نگاهی، 

حرفی، 

اشاره یی. 

بیم نگاه مان چون رسن ها درازناک

ماران تن کشیده به آغوش سنگ و خاک.

در پیش روی 

راه نه چندان هموار ... 

" مقصد کجاست ؟ پرسیدم .

او گفت : " راه ... 

                  مقصد همین تلاش قدم هاست ...

                                                         گیرم به اشتباه ... "

 

سیمین بهبهانی / مجموعه داستان ها و یادنوشت ها 

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :