از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/۱۱/٢٠

می دانید آتشی که زیر خاکستر می ماند چه دوام و ثباتی دارد؟عشق پنهانی عشقی که انسان جرات نمیکند هرگز با هیچکس درباره آن گفتگو کند به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید _ از لحاظ قیود اجتماعی از نظر طبقاتی به سبب اینکه معشوق ادراک نمیکند-و به هرعلت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و می سوزاند و آخرش مانند نقرۀ گداخته شفاف و صیقلی میشود.

 

چشمهایش / بزرگ علوی

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :