از کتاب هایی که می خوانم ...
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: کتابدوست - ۱۳٩٢/٥/۱٧

هر مسأله ای که من مطرح کردم ،اگر مسأله ی علمی بسیار بزرگی بود ،اگر مسأله فلسفی بود ،اگر مسئله تکنیکی بود ،اگر حتی مسأله ی پیشرفت جامعه و زندگی بود ،اما » خود آگاهی انسانی « و » خودآگاهی اجتماعی « نداشت ،دعوتی است شوم و فریبنده و دروغین و در پایان ،به بردگی و به ذلت افتادن و به استحمار دچار شدن ،و به یک نوع خواب مغناطیسی مدرن فرو رفتن! چه فرق می کند » برده مدرن « بودن یا » برده ی قدیمی « بودن ؟ » کنیز مدرن « بودن یا » کنیز قدیمی « بودن ؟ فرقی ندارد ،فقط تعارفات فرق می کند . آن یکی می گوید » ضعیفه « ،این یکی هم می گوید » لطیفه « و هر دو معنی » آدم نیستی «!

بنابر این ،استحمار یعنی ، انحراف ذهن آدم ،آگاهی و شعور آدم ،جهت آدم – چه فرد و چه جامعه – از » خود آگاهی انسانی « و » خود آگاهی اجتماعی «. هر عاملی که این دو »آگاهی « را منحرف کند ،یا فردی را ،نسلی را و جامعه ای را ،از این دو » خودآگاهی « دور کند ، آن عامل ،عامل استحمار است ،ولو مقدس ترین عامل ها باشد ؛و هر اشتغالی جز این دو اشتغال ،و پرداختن به هر چیزی جز پرداختن به این دو » خودآگاهی « یا آن چه در مسیر این دو » خود آگاهی « است ،دچار خواب خرگوشی شدن ،دچار بردگی شدن ،قربانی قدرت دشمن و به استحمار مطلق درآمدن است ،ولو هم دعوت و پرداختن به یک چیز مقدس باشد «.

 

پ.ن : خود آگاهی و استحمار / علی شریعتی

دانلود  

کتاب هایی را که خوانده ام مانند غذاهایی که خورده ام به یاد نمی آورم ، با این همه همان ها مرا ساخته اند. (امرسون)
کدهای اضافی کاربر :